Blog de campanya del Compromís per Cerdanyola per a les eleccions municipals de 2015

Codi ètic

Codi ètic del Compromís per Cerdanyola

Actualitzat a l’abril de 2015

De la tasca dels càrrecs electes

 • Els càrrecs electes del Compromís per Cerdanyola (CxC), la CUP i independents són els portaveus de l’Assemblea. Han de plantejar a l’Ajuntament els acords de l’Assemblea i han d’informar en aquesta dels acords de l’Ajuntament.
 • En cas d’impossibilitat de consultar l’Assemblea, les persones electes han de donar suport a aquelles propostes o projectes que siguin coherents amb el programa del CxC i que estiguin al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d’interessos personals.

De la temporalitat dels càrrecs

 • Els càrrecs electes i de personal assalariat es duran a terme per períodes de temps limitats per l’Assemblea. Transcorregut aquest temps, s’aplicarà el criteri de rotativitat i la persona ha de dimitir i el càrrec passa a la següent de la llista, en el cas dels càrrecs electes. Aquestes rotacions es faran de forma ordenada per no generar buits de coneixement i garantir el benefici de la ciutadania. L’Assemblea podrà decidir la permanència dels càrrecs electes o assalariats, que en cap cas podrà superar els 8 anys.
 • Totes les tasques derivades de l’activitat dels càrrecs electes es repartiran entre el conjunt de persones que se’n puguin ocupar, i només hi haurà duplicitat quan sigui d’obligat compliment.

De possibles incompliments

 • En cas d’incompliment dels mandats de l’Assemblea, del codi ètic o dels Estatuts del CxC per part d’un electe, el seu càrrec serà revocat per l’Assemblea, i aquesta persona haurà de presentar la seva dimissió i cedir el càrrec a la persona següent de la llista.
 • En el moment d’acceptar el càrrec de regidor o regidora, els electes hauran de signar un document, que es farà públic , en què es comprometen a deixar el càrrec si l’Assemblea així ho exigeix.

De la conducta

 • Les persones electes o assalariades del CxC, CUP i independents es comprometen a executar la renúncia exprés o cessament de càrrecs en una hipotètica imputació per delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones. Aquestes mesures també es portaran a terme, seguint el que inclou els Estatuts del CxC, en casos d’acusació per delictes de racisme, xenofòbia, anticatalanisme, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els Drets Humans o els drets de les persones treballadores.
 • Els càrrecs electes o assalariats de CxC, CUP i independents no utilitzaran el coneixement, contactes i informació derivats de la seva condició en benefici propi, ni acceptaran cap tracte de favor per part d’empreses creades, regulades o amb contractes amb l’administració municipal. De la mateixa manera, tenen l’obligació de denunciar públicament qualsevol oferiment rebut en aquest sentit.
 • Els càrrecs electes mai no faran ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec, ni afavoriran els interessos propis del personal que puguin tenir al seu càrrec més enllà del criteri de capacitat. Tampoc utilitzaran el coneixement, contactes i informació derivats de la seva condició de regidors/es en benefici propi, ni han d’acceptar cap tracte de favor per part d’empreses creades, regulades o amb contractes amb l’administració municipal.

De les retribucions

 • Les retribucions provinents de les institucions que pertoquin als càrrecs electes del CxC, CUP i independents són gestionades per l’Assemblea i preferentment han de revertir en accions per a la ciutat.
 • Si es dóna la circumstància que l’Assemblea considera que cal assalariar a algun càrrec electe, la retribució d’aquest, independentment dels sous que estipuli el Ple, mai no superarà el topall de 3 vegades el Sou Mínim Interprofessional (uns 1800€). La retribució en cada cas es fixarà tenint en compte les circumstàncies personals i familiars de cada persona.
 • Aquests criteris de retribució també seran d’aplicació per a les persones assalariades sense càrrec electe.
 • Els recursos públics que l’administració local posi al servei dels càrrecs electes del CxC, CUP i independents no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les autoritzades.
 • Els comptes del CxC són transparents en la seva gestió i totes les dades referents als ingressos i despeses es publiquen desagrades a la web www.compromispercerdanyola.cat.
 • La gestió financera de la candidatura es realitzarà preferentment en comptes d’entitats d’economia social i solidària.

 

Compromís per Cerdanyola

www.compromispercerdanyola.cat
contacte@compromispercerdanyola.cat